ALGEMENE VOORWAARDEN:  
  1. Betaling:
Alle facturen worden binnen 14 dagen na factuurdatum betaald. Indien betaling niet binnen deze termijn is gebeurd, is de klant van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling, een vergoeding van 10 % van de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van 125,00 Euro als schadebeding, meer verwijlintresten aan 12 % vanaf de vervaldatum m.b.t. het nog openstaande bedrag. Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn ten laste van de klant.  
  1. Bevoegde rechtbank :
Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van stafort bvba.